Има действия на съдебните изпълнители, които могат да се обжалват
11.06.2017  //  By:   //  Адвоката отговаря  //  No Comment

Адвокат Елена Гунчева

В зависимост дали сте взискател (кредитор) или длъжник по изпълнителното дело, не може да обжалвате всички действия на съдебния изпълнител, а само определените в Гражданския процесуален кодекс. Тъй като по-често длъжниците са пострадалите от незаконосъобразни действия, ще разгледам техните права. Длъжникът по изпълнителното дело може да обжалва:

 1. Насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо. Какво означава несеквестируемо имущество, определя Гражданския процесуален кодекс:

Несеквестируем доход

Чл. 446. (1) Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чийто размер е над минималната работна заплата, може да се удържа само:

 1. ако осъденото лице получава до 300 лв. месечно – една четвърт част, ако е без деца, и една пета, ако е с деца, които то издържа;
 2. ако осъденото лице получава от 300 до 600 лв. месечно – една трета част, ако е без деца, и една четвърт, ако е с деца, които то издържа;
 3. ако осъденото лице получава от 600 до 1200 лв. месечно – една втора част, ако е без деца, и една трета, ако е с деца, които то издържа;
 4. ако осъденото лице получава над 1200 лв. месечно – горницата над 600 лв., ако е без деца, и горницата над 800 лв., ако е с деца, които то издържа.

(2) Месечното трудово възнаграждение по ал. 1 се определя, след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски.

(3) Ограниченията по ал. 1 не се отнасят до задължения за издръжка. В тези случаи присъдената сума за издръжка се удържа изцяло, а удръжките по ал. 1 за другите задължения на осъдения и за задължения за издръжка за минало време се правят върху остатъка от всичките му доходи.

(4) Върху вземания за издръжка не се допуска принудително изпълнение. Върху стипендии се допуска принудително изпълнение само за задължения за издръжка.

Когато имате запор върху трудовото възнаграждение, имайте предвид, че в запорното съобщение не се изчислява вноската съобразно несеквестируемият минимум, това трябва да го направи съответния счетоводител като се съобрази с наличието на деца и решения за издръжка. Ако получавате трудовото си възнаграждение, пенсия, стипендия или издръжка по банкова сметка, съдебният изпълнител налага запор върху банковата сметка и тогава трябва да вземете удостоверение от банката от къде и от какво са постъпленията по банковата сметка и от съответния работодател/РУСО/и т.н. – размерът на дохода и обстоятелството, че се внася именно по тази банкова сметка. Ако удръжките се правят директно от работодателя, следете ежемесечно какви суми Ви се удържат и дали се превеждат в срок на съдебния изпълнител, защото върху всеки един забавен ден Вие дължите допълнително и лихва. Задължително за този период вземайте и фиш от заплатата си, за да може при необходимост да пресметнете какви удръжки са Ви направени.

Освен несеквестируем доход, има и несеквестируеми вещи. Към какви вещи съдебният изпълнител не може да насочи изпълнението: Също са посочени в ГПК:

Чл. 444. Изпълнението не може да бъде насочено върху следните вещи на длъжника – физическо лице:

 1. вещи за обикновено употребление на длъжника и на неговото семейство, посочени в списък, приет от Министерския съвет;
 2. необходимата храна на длъжника и неговото семейство за един месец, а за земеделските стопани – до нова реколта, или равностойността й в други земеделски произведения, ако няма такава;
 3. необходимите горива за отопление, готвене и осветление за три месеца;
 4. машините, инструментите, пособията и книгите, необходими лично на длъжника, упражняващ свободна професия, или на занаятчия за упражняване на неговото занятие;
 5. земите на длъжника – земеделски стопанин: градини и лозя с площ общо до 5 дка или ниви или ливади с площ до 30 дка, и необходимите за воденето на стопанството машини и инвентар, както и торовете, средствата за растителна защита и семето за посев – за една година;
 6. необходимите две глави работен добитък, една крава, пет глави дребен добитък, десет пчелни кошера и домашните птици, както и необходимата храна за изхранването им до нова реколта или до пускането на паша;
 7. жилището на длъжника, ако той и никой от членовете на семейството му, с които живее заедно, нямат друго жилище, независимо от това, дали длъжникът живее в него; ако жилището надхвърля жилищните нужди на длъжника и членовете на семейството му, определени с наредба на Министерския съвет, надвишаващата част от него се продава, ако са налице условията по чл. 39, ал. 2 от Закона за собствеността ;
 8. предвидените в друг закон вещи и вземания като неподлежащи на принудително изпълнение.

Масово е впечатлението, че ако жилището е единствено, дори при ипотека то не може да бъде продадено на публична продан. ТОВА НЕ Е ТАКА. По закон със съгласието за учредяване на ипотека, Вие сте се съгласили с отпадането на несеквестируемостта и не може да се ползвате от тази защита. Затова при вземане на ипотечен кредит трябва много внимателно да прецените възможностите си за плащане на вноските, защото в противен случай не само ще трябва да плащате високите лихви /не се лъжете от посоченият от банките процент, никъде не се посочва за какъв период е – годишен, за целия период и т.н./, но и ще загубите единственото си жилище и то в период, в който явно ще бъде трудно да си позволите друго жилище или наем. Пресметнете колко ще Ви струва кредита по погасителния план – обикновено мечтаното жилище се оскъпява с повече от 70-80 % над пазарната цена, колкото по-дълъг е срокът на кредита и сумата – по-голяма.

Не може да се ползвате от тази защита и в случаите, когато върху несеквестируемите вещи сами сте учредили залог. Тогава съдебният изпълнител може да ги продаде на публична продан.

Какви други действия на съдебния изпълнител могат да се обжалват от длъжника, може да прочетете по-подробно утре на уеб страницата:

www.advokatplovdiv-guncheva.com

About the Author :

Leave a reply