Адв. Петър Николов на въпрос: Откраднаха ми самолетния багаж. Какво да направя?
13.08.2016  //  By:   //  Адвоката отговаря  //  No Comment

Прибирате се в България със самолет и носите подаръци за своите приятели и близки. Получавате си чантите и с изненада откривате, че багажът ви е отворен, а подаръците или други ваши вещи липсват. Веднага трябва да уведомите, още на летището, превозвача. Той е длъжен да ви състави констативен протокол, който да се подпише от двете страни. Констативният протокол накратко трябва да съдържа данни за полета ви и за липсващия багаж, като ако е възможно може да посочите точната или приблизителната му стойност. Съгласно закона за гражданското въздухоплаване констативен протокол се съставя в случаите когато са налице обстоятелствата, които пораждат отговорност за превозвача; при несъответствие на багажа или товара с наименованието или теглото, количеството или бройките, посочени в превозния документ; при липса или повреда на багажа или товара; за товар или багаж без превозен документ или за превозен документ без товар или багаж. Констативният протокол се съставя от превозвача или от упълномощено от него лице в момента на установяване на нередовността, но не по-късно от предаването на багажа или товара на получателя и се подписва от него и от пътника, изпращача или получателя на багажа или товара. Рекламация може да бъде подадена и след изтичане на тези срокове ако докажете че сте били в невъзможност да я подадете; че не сте предявили рекламация вследствие на въвеждането ви в заблуждение от превозвача или от негов агент; че превозвачът е бил уведомен за възникналата щета. Рекламацията се предявява в писмена форма, като се посочват предметът на рекламацията и размерът на исканата сума. Към рекламацията се прилагат всички документи, доказващи претенцията. Рекламацията се предявява пред превозвача или пред упълномощено от него лице. При превози, извършени с въздушен и с друг вид транспорт, рекламациите се предявяват пред превозвача, причинил щетата, а когато това не може да се установи – пред първия или последния превозвач, като се спазват сроковете, установени за съответния вид транспорт. При превоз, извършен от двама или повече въздушни превозвачи, рекламацията може да се предяви пред всеки един от тях. Превозвачът е длъжен в двумесечен срок от подаване на рекламацията да я разгледа и за резултата да уведоми рекламанта. Важно е да се знае, че иск срещу превозвача може да се предяви само когато последният напълно или частично е отхвърлил рекламацията или когато рекламантът не е получил отговор в срока, предвиден в чл. 133.
Правото на иск срещу превозвача по международните превозни договори се погасява в двегодишен срок, а по вътрешните – в шестмесечен срок, считано от деня на пристигането на въздухоплавателното средство в местоназначението, от деня, в който въздухоплавателното средство е трябвало да пристигне, или от деня на прекратяване на превоза. В случай на телесна повреда или смърт на пътника правоимащият може да предяви иск пред компетентния съд в двегодишен срок от деня на увреждането.Ако куфарът ви е увреден, от превозвача могат да ви предложат нов куфар. Ако липсва багаж, – стойността на липсващото, но не повече от 40 лв. на килограм, т.е. ако ви липсва целия багаж, ще се плати по неговите килограми. Затова е важно предварително да обявите стойността на багажа си, само тогава превозвачът отговаря до размера на стойността му, а най-добре, ако сте решили да превозвате скъпи вещи, да си направите пътническа застраховка, защото обикновено отговорността на компанията варира между 1200-1500 евро.

About the Author :

Leave a reply