Прокурорският свидетел и неговата защита – новина през погледа на адвоката
22.06.2018  //  By:   //  Адвоката отговаря  //  1 comment

Адв. Ивайло Георгиев

Наскоро в медийното пространство бе разпространено, че една от ключовите свидетелки по делото за фалита на КТБ, Албена Андреева била притеснена от натиск на Съда, тъй като от една страна се явява свидетел на прокуратурата по делото в Специализирания наказателен съд, а от друга – се водели граждански дела срещу нея пак във връзка с КТБ. Заведените граждански дела срещу Албена Андреева в СГС били според нея опит за оказване на натиск.

Тази новина поставя за разглеждане основния въпрос за правата и задълженията на свидетеля в наказателния процес и неговата защита в определени от закона случаи.

Също така се поставя на дневен ред и въпросът дали Съдът следва да кредитира показанията на свидетел на прокуратурата, който има връзка с останалите подсъдими и вместо да има обвинения е станал свидетел по силата на споразумение с прокуратурата. Следва ли показанията на такъв свидетел да бъдат източник на доказателства за обвиненията, предявени с Обвинителния Акт?

Относно това Кой може да бъде свидетел и кой не, неговите права и задължения, както и правото на отказ от показания се произнасят разпоредбите на Наказателно-процесуалния Кодекс ( чл. 117 – 124 ).

Със свидетелски показания могат да се установяват всички факти и обстоятелства, които свидетелят е възприел и които допринасят за изясняване на обективната истина. В тази връзка възниква въпросът кой не може да бъде свидетел. Не могат да бъдат свидетели лицата, които са участвали в същото наказателно дело като обвиняеми, спрямо които производството е прекратено или завършено с влязла в сила присъда. Не могат да бъдат свидетели пострадалия, частния обвинител, гражданския ищец, гражданския ответник., поемни лица, служители на МВР, разследващи, а също и н лица, които поради физически или психически недостатъци не са способни да възприемат правилно фактите, имащи значение за делото или да дават достоверни показания за тях. А роднините и съпрузите пък имат право на избор -могат да ОТКАЖАТ да свидетелстват.

В конкретния случай с Албена Андреева, не е налице нито една от хипотезите, които я изключват като свидетел по делото. Да, тя може да бъде годен свидетел по делото за фалита на банка КТБ. Но тъй като спрямо нея се водели граждански дела в СГС във връзка с фалита на КТБ, тя може да НЕ дава показания по въпроси, отговорите на които биха я уличили в извършване на престъпление (чл. 121 НПК)

Свидетелят може да поиска от Съда да бъде защитен. Защитата се изразява на първо място в осигуряване на лична физическа охрана от органите на МВР, служителите на бюрото по защита при главния прокурор – при необходимост. На второ място може да бъде запазено в тайна тяхната самоличност.

Именно като защитен свидетел прокуратурата цели свидетелката да бъде разпитана. Начинът за провеждане на разпит на защитен свидетел, с тайна самоличност е регламентиран в чл. 141 НПК. Там се казва, че Съдът взема всички възможни мерки за запазване в тайна на неговата самоличност, дори в случаите на разпит чрез видеоконферентна връзка или телефонна конференция. Преписи от протоколите за разпит на свидетеля се предявяват незабавно на подсъдимите и на техните защитници, вкл. резервните, които могат да поставят въпроси на свидетеля.

Разпит на свидетел с тайна самоличност се извършва при ПРОМЕНЕН ГЛАС, а чрез видеоконференция – и при променен образ на свидетеля.

По – подробна уредба на защитата на свидетеля е регламентирана в Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство. По силата на този Закон се предприемат комплекс от мерки за защита и дейности, предприемани от определени държавни органи, за да се намали рискът от осъществяване на противоправни посегателства спрямо свидетелите. Специалната защита се осъществява чрез предварителна защита и Програма за защита на свидетелите.

Предварителната защита представлява комплекс от мерки, който осигурява незабавна защита на застрашено лице. Предварителната защита се прилага до издаване на разпореждането от главния прокурор или до вземане на решението на Съвета по защита по чл. 17 за срок до 30 дни, който може да бъде удължен при необходимост с не повече от 30 дни.

Програмата за защита на застрашени лица представлява комплекс от мерки, предприемани по отношение на свидетели, получили статут на защитени лица.

About the Author :

1 Comment to “Прокурорският свидетел и неговата защита – новина през погледа на адвоката”
  • Севделин Порчев
    24.06.2018 - Отговор

    А лица, които са участвали в същото производство като съдия или прокурор могат ли да бъдат свидетели? Бих препоръчал на автора внимателно да прочете чл. 118, ал. 1 НПК, вместо да пише глупости. Съгласно този текст от закона не могат да бъдат свидетели лица, които са участвали в производството в друго процесуално качество с изключение на… изредените от автора.

Leave a reply