2021

Десислава Петрова получи наградата „Прокурор на годината“ за 2021 г.

Десислава Петрова от СГП взе приза „Прокурор на годината“ в деветото издание на Националните награди за правосъдие. Събитието се проведе на 3 декември в София. Номинациите обяви от сцената Милен Митев – генерален директор на БНР, който е и юрист по образование. В категорията се бориха още Диана Мицканова от Специализирана прокуратура, командирована в ОП Плевен и Галина Андреева от ОП Пловдив.

Над 25 хил. лв. събраха адвокати и магистрати на Благотворителния бал на юристите за деца с ДЦП

Още по време на следването си в Университета за национално и световно стопанство Десислава Петрова избира за свой бъдещ професионален път прокурорската професия.

Дипломира се с отличие и след конкурс през 2007 г. е назначена като младши прокурор в Софийска районна прокуратура (СРП), а през 2017 г. встъпва в длъжност прокурор в Софийска градска прокуратура (СГП). Понастоящем е с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“. Говорител е на СГП.

По време на работата й като прокурор е наблюдавала дела с фактическа и правна сложност и с висок обществен интерес, по които успешно е защитавала обвиненията пред съда. При работата си по делата често извършва лично действия по разследването и други процесуални действия.

Със заповеди на главния прокурор на Република България през 2017 г. е поощрена с отличие „Служебна благодарност“, а през 2019 г. е наградена с отличие „Знак за заслуга“ и грамота. Член е на Асоциацията на прокурорите в България и в тази връзка участва при подготовката на становища от името на Асоциацията по дела на Конституционния съд.

За да повиши квалификацията си, е участвала в множество национални и международни обучения, свързани с корупционни и данъчни престъпления, с информационни и компютърни технологии, виртуални валути, измами с банкови карти, престъпления против интелектуалната собственост, обучения относно различни форми на международно правно сътрудничество, експертни изследвания, електронни доказателства, както и обучение на обучители, комуникативни умения, съвременни технологии в съдебната система, организиране и прилагане на иновативни методи и др.

През 2015 г. защитава дисертационен труд и придобива образователната и научна степен „доктор“ по научната специалност „Наказателен процес“ към ЮЗУ „Неофит Рилски“, а през 2016 г. е публикуван монографичният й труд, озаглавен „Съдебното следствие в наказателния процес“. Автор е и на редица научни публикации предимно в областта на наказателния процес, както и на някои в сферата на сигурността.

През 2015 г. след конкурс е командирована като постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши прокурори в Националния институт на правосъдието (НИП), където изпълнява задълженията си до 2020 г., включително като ръководител на отбор, представляващ страната ни в международно състезание. Понастоящем е временен преподавател в НИП, лектор в обучения и на магистрати и в тази връзка е автор на редица учебни материали, като участва в работни групи за изработване на различни документи, свързани с дейността на Института.

През 2020 г. е наградена от директора на НИП със златен знак „Темида“ за съществен принос в утвърждаването на Института като съдебна обучителна институция с най-високи европейски стандарти.

От 2013 г. е преподавател в Академия на МВР, водила е семинарни занятия и в УНСС, а към днешна дата водя лекционни и семинарни занятия и във Военна академия „Г. С. Раковски“. През 2020 г. завършва с отличие магистратура по специалността „Защита на националната сигурност“ в Академия на МВР.

Участвала е като съдия в състезания, в т. ч. национални, за решаване на наказателноправни казуси и в тази връзка съм получавала благодарствени писма и грамоти от СУ „Св. Климент Охридски“.