Адвокатът отговаря

Какво трябва да направите, ако искате да осиновите дете

За осиновяване на дете е необходимо да се премине през законово уредена процедура за това.

Кандидат-осиновителите, които желаят да осиновят дете, се вписват в специален регистър. Децата, които могат да бъдат основявани при условията на пълно осиновяване също се вписват в отделен регистър.

Действа Съвет по осиновяванията, който разглежда досиетата на кандидатите и тези на децата като за всяко дете търси подходящ осиновител, водещ е интересът на детето.

На кандидат-осиновителите се предлагат деца за осиновяване. Те могат да приемат или да откажат да осиновят предложеното им дете като ако решат да осиновят, подават молба за осиновяване до окръжния съд.

Начало на проседурата

Процедурата по осиновяване на дете започва с подаване на заявление от кандидат-осиновителя за получавне на разрешение за вписване в регистъра на осиновяващи, адресирано до Директора на Дирекция социално подпомагане по настоящ адрес на кандидат-осиновителя.

/В заявлението се посочват личните данни на кандидата, ЕГН, документ за смоличност, адрес, декларира се икономическото състояние на кандидата, какво дете желае да осинови /пол, възраст, етнически произход/, дали би осиновил дате със специфичини потребности, има ли собствени деца, осъдан ли е, страда ли от хронични заболявания./

Следва да се има предвид, че съгласно нашето законодателство, никой не може да бъде осиновяван от повече от едно лице, освен ако те са съпрузи. Това означава, че заявлението следва да изхожда от името на кандидата, съответно канидатите – ако те са съпрузи. В случаите, в които двойка живее на семейни начала, без сключен граждански брак, осиновител може да бъде само един от двамата.

Към заявлението за вписване в регистъра на кандидат – осиновители се прилага набор от документи като: копие от удостоверение за раждане на кандидат-осиновителите, копие от удостоверенеи за сключен граждански брак, копие от документ за самоличност, медицински документи, свидететлство за психично здраве, медицинско свидетелство за липса на тежки хронични заболявания, документ удостоверяващ, че кандидат-осиновителят не е лишен от родителски права, свидететлство за съдимост, документи, свързани с доходите и имущественото състояние на кандидата, препоръки за лицето, което желае да осинови, нотариално заверена декларация за готовност за сътрудничество с Дирекция „Социално подпомагане”. Възможно е да бъдат поискани и други документи в зависимост от конкретния случай.

Ход на процедурата за осиновяване на дете

В тримесечен срок, считано от датата на подаване на заявлението за вписване в регистъра на кандидат-осиновителите, Директорът на ДСП следва да издаде разрешение или отказ за вписване в регистъра. В тази връзка се изготвя социален докалад за кандидат осиновителя. Докладът се изготвя от социален работник, който трябва да се срещне няколко пъти с кандидат-осиовителя, да разговаря с него, да направи посещение в дома му, за да придобие представа за битовите условия, при които би живяло осиновеното дете, да се срещне с членове на семейството на кандидат-осиновителя.

Вписване в Регистъра на кандидат-осиновители

Директорът на Дирекция социално подпомагане се произнася с решение за вписване в регистъра или с отказ за вписване. Отказът може да се основава на неизправност на някои от документите, необходими във връзка с вписването на кандидата в регистъра или на отрицателното заключение на социалния работник, изготвил социалния доклад за кандидата. Отказът може да се обжалва по администартивен ред в 14-дневен срок от получаването му.

При вписване в регистъра на осиновяващи, кандидат-осиновителят получава уведомление за това. Кандидат-осниновителят може да бъде вписан в регистъра на повече от една Дирекция „Соцално подпомагане”, ако е направил искане за това в заявлението си за вписване.

Съвет по осиновяване

След като бъде вписан в регистъра, кандидат-осиновителят очаква да му бъде предложено дете за осиновяване. Към всяка районна дирекция за социално подпомагане действа Съвет по осиновяване.

Децата, които могат да бъдат осиновени при условия на пълно осиновяване на детесъщо се вписват в съответен регистър на осиновяваните. Задачата на Съвета е да определи за всяко дете най-подходящи осиновители като водещ тук е интересът на детето. След като бъде направена преценката, че съответното дете е подходящо за съответния кандидат – осиновител, до кандидат-осиновителя се изпраща уведомление, с което му се предлага конкретно дете за осиновяване.

Среща с детето

След като за кандидат-осиновителя бъде определено дете за осиновяване, кандат – осиновителият може да осъществи лични контакти с детето. Кандидат-осиновителят има право да се срещне с детето. Срещите се осъществяват в дома, в който детето е настанено за отглеждане. Освен да осъществи личен контакт с детето, на тези срещи кандидат – осиновителят може да постави въпроси на директора на дома или на възпитателите относно здравословното състояние, развитието, историята на детето, биологичните му родители и всичко друго, което го интересува. Кандидатът разполага с едномесечен срок, считано от датата на получаване на уведомлението, че е избран за осиновител на конкретно дете, да вземе решение дали желае да осинови това дете.

Кандидатът не е длъжен да осинови предложеното му дете. Не е длъжен дори да осъществи лични срещи с детето като изобщо не е желателно да осъществява такива срещи, ако предварително, въз основа на получената информация за детето, е решил, че няма да осинови предложеното му дете особено когато тое на такава възраст, на която разбира случващото се около него /обикновено 3-4 годишна възрст/.

В случай, че в този едномесчен срок молба за осиновяване на бъде подадена, счита се че осиновителят отказва да осинови предложеното му дете. На осиновителя може да бъде предложено друго дете за осиновяване. Няма ограничение в броя на предложените деца за осиновяване. Отказът на осиновителя не е пречка впоследствие да му предложено друго дете за осиновяване. Разбира се на многобройни откази, които не се основават на обективни причини не се гледа положително.

Как да осиновя дете на съпруг?

Това е въпрос, който нерядко се среща. По различни причини единият съпруг има желание да осинови дете на свой съпруг. Това е частен случай и ще го разгледаме в друг материал.

Съдебна процедура

В случай, че кандидат – осиновителят реши да осинови предложеното му дете, той подава молба за осиновяване до окръжния съд чрез регионална дирекция социално подпомагане. В случай, че детето е настанено в дом в София, молбата се подава до Софийски градски съд.

В три дневен срок от получаване на молбата, служителите от Дирекция социално подпомагане трябва да я внесат в съда. В 14-днвевн срок от постъпването на молбата, същата се разглежда от съда в открито заседание при закрити врати. При пълно осиновяване съдът изслушва докалада на дирекция „Социално подпомагане”, разглежда представените доказателства.

Обикновено производството приключва в едно заседание, но в случай, че съдът изиска представянето и на други доказателства, делото се отлага за друга дата. По тези дела се изслушва и прокурор.

Съдът се произнася с решение. С решението съдът допуска осиновяването, указва да се извърши промяна на името на осиновявания съобразно бащиното и фамилно име на осиновителя, указва да бъде съставен нов акт за раждане на осиновения. Процедура

Решението влиза в сила след изтичане на 14-дневен срок за обжалването му. С влизане в сила на решението осиновяването се счита за извършено. Въз основа на препис от влязло в сила съдбно решение, детето се изписва от дома, в който е настанено и се предава на осиновителя.