Адвокатът отговаря

Как да се справим със съседи, които правят нетърпим ремонт в блока

Почти няма човек, който да не е ставал жертва на ремонт в блока. Шумът не се търпи, особено ако  ударите от къртача ви подлудяват седмица-две, а понякога и месец-два при основен ремонт. Проблемът става особено сериозен, ако живеете в голяма сграда с повече хора и собствениците, които ремонтират жилището си, не са склоннни да спразват правилата.

В повечето случаи хората, които страдат от ремонт в блока, си мълчат, мрънкат си вкъщи и чакат ремонтът просто свърши. Но има и такива, които решават, че положението е станало тотално нетърпимо. Ето този материал е точно за вас.

Какви са правата ви

Всеки собственик, ползвател или обитател в сградата, е длъжен да не извършва в своето жилище дейности или действия, които създават безпокойство за другите съседи, по-голямо от обичайното, както и да спазва правилника за вътрешния ред в етажната собственост. Това гласи разпоредбата в чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС).

Ако тези норми не са спазени, можете да направите оплакване до управителния съвет на сградата, който съставя протокол за извършеното нарушение. Ако етажната собственост няма управителен съвет, протоколът се съставя от домоуправителя и двама собственици или ползватели от сградата.

В него се вписват данните на виновното лице, описание на нарушението, както и времето и датата на извършването му. Протоколът се съставя в три екземпляра – по един за нарушителя, председателя на управителния съвет/домоуправителя и един за общинската или районна администрация, където ще се подаде сигналът за нарушението.

Глобата, която се налага за вдигане на шум, е в размер от 200 до 700 лв., когато нарушителят е физическо лице, а когато е юридическо лице – на еднолични търговци имуществената санкция е в размер на от 500 до 3000 лева. При повторно нарушение физическите лица се наказват с глоби от 700 до 1500 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции от 3000 до 7000 лв. – чл.33  от ЗЗШОС.

Можете да подадете сигнал и в МВР

Звъните на телефон 112 и казвате какъв е проблемът. Полицаите идват и проверяват на място подадения сигнал. Ако шумът е над позволеното и е след законово допустимото време, полицаите предупреждават нарушителя да намали шума или ще последва съставяне на акт за административно нарушение при повторното им идване на адреса.

При пристигане на адрес, служителите на МВР проверяват самоличността на лицето-нарушител на обществения ред. Ако е непълнолетен, се викат неговите родители или законни представители, които поемат отговорността за силния шум. Проверява се тяхната самоличност и ако последва съставянето на акт, той се издава на името на единия от тях.

Санкционираният има право на жалба до 3 дни след издаване на акта пред съответните контролни органи, които са го съставили.  Измерването на шума се извършва с уред, наречен децибелометър/шумомер. Това е единственият начин да се докаже надвишаване на допустимите норми на шума. Ако произведеният шум не е толкова силен,  хората имат право да откажат подписването на акта, съставен от контролните органи и той да бъде оспорен. Съществено значение има моментът дали, идвайки на проверка, органите са отчели с уред силата на шума.  Ако не, това би било вероятна причина актът да бъде отменен.

Практиката показва, че актовете, съставени от санкциониращите органи, много лесно падат в съда именно поради неяснотите в нормативната база, свързани с констатирането на нарушението и съставянето на съответните протоколи. Процедурата едновременно е много тежка и лесно атакуема в съда.

Всяка община приема наредба за обществения ред

Освен това всяка една община приема наредба за обществения ред, в която посочва допустимото време и условия за вдигането на шум. Според тази на Столична община например има няколко случая, в които може да се вдига шум и които не се различават по същество от тези, посочени в наредбите на другите общини.

А именно:

1.1 За задоволяване на битовите потребности – строителни, монтажни или ремонтни дейности, само от 08.00 до 14.00 часа и от 16.00 до 22.00 часа.

Важно е да се знае, че трябва да се уведомят за това съседите най-рано 24 часа преди започване на ремонта.

Към строителите има условие, че при строително-монтажни работи не може да вдига шум между 22.00 и 08.00 часа в работните дни. А по време на празнични и почивни дни между 21:00 ч. до 09:00 ч. и от 14:00 – 16:00 ч. ремонтни дейности са напълно забранени.

Изключение има само в случаи на аварии, бедствия и наложително непрекъсване на работната дейност, след разрешение от кмета на района, където се намира строежът.

В крайна сметка се оказва доста трудно да направите каквото и да било, за да намерите спреаведливост. Ние от Temida.TV ви съветваме да запазите самообладение и да се разберете човешки със съседа, който прави ремонт. Все пак ще продължите да живеете с него и след ремонта.

Ако обаче сте взел намушка въпросния съсед, можете да предприемете и по-радикални действия – стъпки за изгонването му от сградата.

Как можете да изгоните съсед от сградата

В Закона за собствеността е уреден режимът за изваждане от сграда – етажна собственост на етажен собственик.

“Чл. 45. Собственикът на етаж или на част от етаж се изважда от сградата по решение на общото събрание за срок до три години:

б) (изм. – ДВ, бр. 33 от 1996 г.) ако систематически нарушава правилника или решенията на общото събрание за вътрешния ред в сградата или добрите нрави.
Общото събрание може да вземе решение за изваждане само след като собственикът е бил предупреден писмено от управителя, че ще бъде изваден от имота и ако и след това предупреждение не е прекратил нарушението.

Чл. 46. (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г., изм. – ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 01.05.2009 г.) Собственикът може да иска от районния съд отмяна на решението на общото събрание за изваждането по реда, установен в отделен закон.
Въз основа на влязлото в сила решение на общото събрание по чл. 45 управителят или председателят на управителния съвет може да поиска издаване на заповед за изпълнение по чл. 410, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс.”

На първо място следва да има писмено предупреждение от управителя до собственика за изваждане от сградата и ако положението не се промени – да се пристъпи към свикване на общо събрание на етажната собственост с дневен ред – изваждане на съответния собственик от сградата.

Междусъседските войни – какви са правата ви

Гледайте повече за междусъседките войни в двете видеа с участието на адвокат Елена Ненова в предаването “Темида – цената на истината”. Специалистът дава подробна информация за правата на хората според Закона за етажната собственост.