2022 Награди за правосъдие

Номинации в категория „Правосъдие зад граница” – 2022 г.

Temida

Деян Николов

Адвокат Деян Николов е завършил Английска Гимназия „Гео Милев”, гр. Русе и Софийския университет „Св. Климент Охридски”, специалност „Право”. От 2008 г. е член на Софийска адвокатска колегия. В последните 13 години от адвокатската си практика е специализирал изцяло в сферата на застрахователното право. Неговата работа включва предоставяне на правна защита на застраховани физически и юридически лица по всички видове застраховки, включително и на лица, пострадали в катастрофи. Поомогнал е на над 1500 българи, пострадали в катастрофи или други инциденти с правна защита в най-различни държави.

Миглена Балджиева

Миглена Балджиева е юрист с 25 години опит в областта на детското и семейно право. Завършила е право в Бургаски свободен университет през 1998 г. От 2008 г. е вписана като адвокат в Адвокатска колегия – Сливен и е съдружник в Адвокатско дружество „Кършев, Балджиева и Ко“. През целия си професионален път работи в областта на семейното и детско право. Специализира в областта на семейното право с международен елемент и по-конкретно в разрешаването на трансгранични семейни конфликти, в които са въвлечени деца, в т.ч. спорове относно родителски права, местоживеене на деца, контакти с нерезидентния родител, издръжка; международно отвличане на деца;  връщане от чужбина и реинтегриране на деца в биологичните им семейства в България и др.

Работила е в Държавната агенция за закрила на детето още от създаването й през 2001 г. и е участвала активно както в изграждането на административния капацитет на институцията чрез Туининг програма с австрийското правителство, така и в разработването на вторичното законодателство по прилагането на Закона за закрила на детето.

Работила е в две мултинационални неправителствени организации – Спасете децата – Обединено Кралство (Save the children UK)  през 2005 г. и КЕЪР Интернешънъл (CARE International) в периода 2006-2007 г.

Заедно  със съдия Ник Крайтън от Семейния съд в Лондон и Гардиан Джил Тимис създава инициативата „Пътуващи семинари за съдии и социални работници“, в рамките на която за период от 5 години са проведени 31 семинара във всички съдебни райони в България, в които участват общо 827 професионалисти, от които 256 съдии от районни и окръжни съдилища, 387 социални работници от Отделите за закрила на детето и 184 други професионалисти – представители на специализираните институции за деца, полицаи, учители, лекари, пробационни служители, представители на общините и други експерти. Благодарение на тази инициатива, по предложение на адвокат Балджиева, през 2009 г. в Закона за закрила на детето са направени промени като в §1, т.5 от Допълнителната разпоредба на закона са въведени критерии за преценка на най-добрия интерес на детето, които се използват от съдиите при постановяване на съдебни решения, с които се засягат права и интереси на деца. През 2012 година тази инициатива се превръща в национален проект „Правосъдие-приятел на детето“, в рамките на който за първи път в България се създават адаптирани помещения за изслушване на деца в сградите на съдилищата в Бургас, Велико Търново, Благоевград, Златоград, Хасково, Бяла Слатина, Дулово и Берковица, между които 3 съдебни зали, 4 стаи за изслушване на деца и 1 помещение за изчакване, преди децата да влязат в съдебната зала. Адвокат Балджиева участва в 28-мата сесия на Комитета по правата на детето в Женева и докладва от страна на неправителствения сектор относно напредъка на България по изпълнение на Конвенцията на ООН за правата на детето.

Участвала е в работни групи за промени в действащото законодателство по въпросите на децата и има съществен принос при разработването на „новия“ Семейния кодекс, приет през 2009 година, като от 2005 до 2006 г. участва като член на работната група, председателствана от зам.-министъра на правосъдието.

От 2007 г. работи за Международна социална служба – една от най-старите международни неправителствени организации в света, създадена през 1924 година в Швейцария за да подкрепя децата е техните семейства, останали разделени в резултат на миграционните процеси след първата световна война. В началото консултира Международна социална служба – клон България, относно работата по международни случаи, който сектор развива през годините като един от механизмите за международно сътрудничество в конфликтни семейни транс-гранични ситуации. В рамките на този механизъм съдилищата и социалните служби в България търсят и получават съдействие чрез предоставяне на социални доклади от чужбина, които ги подпомагат да вземат решения в най-добър интерес на детето, което е субект на съдебно или административно производство. Исканията за съдействие на съдилищата почиват на трайно установената през годините практика на Върховния касационен съд относно необходимостта от изискване на социален доклад от чужбина за установяване на обстоятелства от значение за преценка на интереса на детето по случаи на семейни спорове с международен елемент. В своите решения ВКС застъпва тезата, че ако съдът не е проявил дължимата активност и не е поискал такъв доклад, то се касае за доказателствена непълнота, която обуславя съществено нарушение на съдопроизводствените правила, което нарушение е основание за отмяна на постановеното решение. Понастоящем адвокат Балджиева е член на Професионалния консултативен съвет и на Групата на координаторите на мрежата на Международна социална служба. Като част от тази мрежа адвокат Балджиева съдейства на български деца, родени в чужбина да получат ЕГН в България – задача, пред която българските институции се оказват безсилни години наред, независимо, че по закон (чл. 6 от Закона за закрила на детето) в България има 10 органа за закрила на детето.

Разработва серия от информационни материали за деца, които участват в съдебни производства в областта на гражданското правораздаване: Моята информационна книжка (2008), Моята книжка за приемната грижа (2012), Моята книжка за развода и раздялата (2014), Моята книжка за домашното насилие (2015), Моята книжка за настаняване на детето извън семейството (2015). През 2008 г. изготвя „Наръчник на съдията и социалния работник“.  Автор и съставител е на книгата „Правосъдие-приятел на детето – стандарти в областта на гражданското правораздаване за деца“, издадена през 2015 г. През същата година превежда книгата „Разрешаване на семейни конфликти – Ръководство за международна семейна медиация“, издадена от Международна социална служба. Публикува свои научни трудове в български и чуждестранни научни списания и издания между които „Научни трудове“ на Института за държавата и правото при БАН, Сборници на СУ „Св. Климент Охридски“, Intersentia (Antwerpen-Oxford-New York) и др.

Адвокат Балджиева е редовен докторант по гражданско и семейно право в Института за държавата и правото към Българската академия на науката с тема на дисертацията „Родителските права и задължения след развод или раздяла между родителите“.

Тодор Коларов

Тодор Коларов е доцент по Гражданско процесуално право в НБУ и хоноруван доцент по Международно публично право в Американския университет в България. Магистър по право от СУ “Климент Охридски” и Джорджтаунския университет в САЩ (с пълна стипендия от Джорджтаунския университет и Комисия „Фулбрайт“), доктор по Международно публично право от ПУ „Паисий Хилендарски” (прехвърлен прием в Университетита в Есекс с пълна стипендия „Чивнинг“) и доктор на науките в сферата на сигурността от НБУ.

От 2021 г. е избран от Съвета на Европа за консултант в пул от общо 10 експерти в тематичните категории: антикорупция и пране на пари и конфискация. (Има приключен проект в Узбекистан – 2021 г.) От 2020 г. е избран от European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL) за одобрен индивидуален външен експерт в тематичните категории:  висше образование и изследвания;  антикорупция и  противтодействие на пране на пари. (Има приключени 3 проекта в държавите от Източното партньорство на ЕС – 2020-2022 г.)

Международен експерт в сферата на конфискацията на престъпни активи и противодействието на прането на пари за Службата на ООН по наркотици и престъпност (Афганистан и Пакистан – 2017 г.; Нигерия – 2016 г.; Иран, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан и Туркменистан – 2015 г.) и на Европейската комисия (Украйна – 2019 г., Киргизстан – 2018 г. и Хърватия – 2012 г.). Лектор и модератор в международни форуми организирани от Службата на ООН по наркотици и престъпност (Душанбе – 2017 г.; Абуджа и Лагос – 2016 г.; Алмати – 2015 г.) и Нидерландското и Италианското председателство на Съвета на ЕС (Брюксел – 2016 г. и Сиракуза – 2014 г.).

През относимия период, автор на три статии публикувани в авторитетни издания на Elsiver (и двете академични списания са във втори квартил в категория „Право“):

  • Kolarov, T. International Commercial Arbitrator Addressing Money Laundering Sua Sponte. Journal of Money Laundering Control Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JMLC-05-2021-0052 (2021);
  • Kolarov, T., Challenges in Settling Non-onviction Based Civil Confiscation of Unexplained Wealth, Journal of Money Laundering Control, Vol. 24 No. 3, pp. 483-490. https://doi.org/10.1108/JMLC-07-2020-0076 (2021);
  • Kolarov, T. Historic Analogs of Civil Confiscation of Unexplained Wealth – The Case of Bulgaria. Journal of Financial Crimes. Vol. 27 No. 2, pp. 561-571 https://doi.org/10.1108/JFC-08-2019-0108 (2020);

През август 2022 г. издателство „Сиела“ публикува Наръчник по Гражданско процесуално право, в който е водещ съавтор.

През 2022 г. поканен от CESRAN International и Autonomous University of Lisbon за “convenor” на панела “Contemporary Developments in Asset Confiscation” в годишната конференция на CESRAN International през септември 2023 г. (Организаторите канят за “convenor” утвърдени учени, с цел да привлекат интереса на други международни учени в работата на конкретния панел.)

Тодор Найденов

Тодор Найденов е старши юрист-сътрудник в Адвокатска Кантора Weightmans LLP, Лондон, Англия. През 2015г. завършва успешно курс по дистанционно обучение „Психология на Наказателното Правосъдие” в Австралийският Университет University of Queensland, а през 2019г. завършва Юридическият факултет на Английският Университет „Anglia Ruskin University“ в Кеймбридж, където през 2018 е номиниран и избран за ръководител на „Anglia Ruskin Law School Mooting Society“.

Понастоящем, като част от екипа „Large Loss“ на адвокатска кантора Weightmans LLP, Тодор Найденов предоставя консултации, експертна помощ  и процесуално представителство пред гражданските съдилища в Англия на застрахователни компании, частни клиенти и държавни институции по дела във връзка с пътно-транспортни произшествия, трудови злополуки и инциденти на публични места, които са в размер от минимум £500,000.00.

Предишният опит на Тодор Найденов е свързан с работа в различни адвокатски кантори, сред които „Taylor Rose LLP“ и „Michael Law Solicitors“, където е практикувал и осъществявал консултации и представителство в сферата на строителното право и строителни спорове.

Тодор Найденов е активен член на благотворителната организация „MCKS Feeding Program London“,  която раздава безплатна храна и консумативи от първа необходимост на бездомните хора в Лондон. Тодор е също така и член на благотворителната организация „Road Peace“, която се бори за правата на хора, които са пострадали при пътно транспортни произшествия и в резултат са получили сериозни увреждания.

От декември 2021 г., в сътрудничество с адвокатска кантора Taylor Rose Law LLP, Simon Bethel Solicitors и Universe Solicitors, Тодор Найденов спомага за организирането на безплатни консултации и представителство на българи в Обединеното Кралство в случай свързани с домашно насилие, имиграционно-правни въпроси и наказателното преследване.