Актуално

Община Девня завърши проекта за рекултивация на депо за твърди и битови отпадъци

На 14 септември 2021 г. (вторник) в 13:00 ч. в залата на Община Девня ще се проведе заключителна пресконференция по проект №BG16M1OP002-2.010-0039-C01 – „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ – ГР. ДЕВНЯ“, ФИНАНСИРАН ПО ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 Г.“

Главната цел на проекта е да се ограничи замърсяване на околната среда и прилежащите поземлени имоти, да се възстановят нарушените терени и да се постигне подобряване на ландшафта, чрез извършваната техническа рекултивация, включваща комплекс от инженерни дейности на депото за отпадъци, находящо се в местностите “Герените” и „Маркузана“ в землището на гр. Девня.

Изпълненият проект е принос към изпълнение на задълженията на Република България по процедура по нарушение на правото на Европейския съюз във връзка с постановеното Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14.

Проекта обхваща закриване и техническа рекултивация на депо за твърди битови отпадъци.

Изпълнените мерки по закриване и техническа рекултивация на депото включват: отстраняване (изгребване) и предепониране на разпилените твърди битови отпадъци от съседния терен и отпадъците с недопустим откос (над 22 градуса); подравняване на терена след експлоатацията; предепониране и компактиране на отпадъците в тялото на депото; подравняване на откосите; полагане на подравнителен почвен слой; изграждане на финалното покритие (горния изолиращ екран); полагане на слой за улавяне на евентуален сметищен газ(биогаз); защитен слой срещу проникване на повърхностни води; полагане на основен пласт почва; контрол и отвеждане на повърхностните води и оформяне на излазите на газовите кладенци; мониторингови съоръжения за подземни води; направа на визьорни и реперни точки и всички други дейности планирани по проекта.

Предстои биологична рекултивация на депото, която Община Девня е поела като ангажимент по проекта. Общата стойност на проекта е 1 220 102.07 лв. от тях европейско финансиране в размер на 1 037 086.75 и национално съфинансиране 183 015.32 лв.

Период на изпълнение 15.05.2020 – 15.02.2022 год. Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове , и националния бюджет на Република България.