Актуално

Магистратите вече декларират членства в организации

От 15 август започна да тече 30-дневният срок, в който всички съдии, прокурори и следователи, както и членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите от ИВСС, трябва да подадат декларация за членствата си в организации, общества и обединения, пише сайтът „Правен свят“.

Същевременно пък кандидатите за младши магистрати трябва да подадат нова декларация за несъвместимост. Това се налага заради промените в Закона за съдебната власт, които влизат в сила от днес.

Според §7 от Заключителните разпоредби на ЗСВ, обнародван на 11 август в Държавен вестник, всички магистрати, кадровици и съдебни ревизори трябва в 30-дневен срок да подадат пред съответната колегия на ВСС декларация по чл. 195а, ал.1, изр. 1 от закона.

Текстът гласи: “Всеки съдия, прокурор и следовател, членовете на Висшия съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет в едномесечен срок от встъпване в длъжност подават пред съответната колегия на Висшия съдебен съвет декларация за всички свои дейности и членства в организации, включително тайни и/или неформални организации и общества, юридически лица с нестопанска цел и в граждански дружества или обединения по образец, утвърден от Висшия съдебен съвет”.

Срокът за обявяване на членство в организации изтича на 14 септември. Наскоро Съюзът на съдиите призова членовете си в рамките на този месец да преценят дали ще напуснат организацията или ще подадат декларация.

Тази промяна в ЗСВ беше една от причините ССБ и Гражданският съвет на ВСС да поискат президентът да наложи вето върху измененията, но Румен Радев “пусна” закона.

Заради друго нововъведение в нормативния акт, кандидатите за младши съдии и прокурори ще трябва да подадат нова декларация за несъвместимост. Става дума за обстоятелствата по чл. 195, ал. 1 от ЗСВ и въвеждането на някои допълнителни забрани. Едната е за упражняване на търговска дейност, за която изрично беше записано, че е недопустима “под каквато и да е форма, включително лично, чрез подставено лице и/или с явен и/или със скрит пълномощник”. В декларацията си кандидатът за младши магистрат трябва да обявя още, че не е съдружник, управител или да участва в надзорни, управителни съвети или съвети на директорите или в контролни органи на търговски дружества, кооперации или юридически лица с нестопанска цел, които осъществяват стопанска дейност. Той трябва да декларира и че не получава възнаграждение за извършване на дейност по договор или по друго правоотношение с държавна, общинска или обществена организация, търговско дружество, кооперация, юридическо лице с нестопанска цел, физическо лице или едноличен търговец и не упражнява свободна професия или друга платена професионална дейност.

Срокът за подаване на декларациите за кандидатите за младши магистрати е до 11 септември.

Leave a Comment