Актуално

Търсят 36 държавни съдебни изпълнители в цялата страна

Министърът на правосъдието Десислава Ахладова обяви конкурс за 36 свободни места за държавни съдебни изпълнители в цялата страна и насрочи писмения изпит за 15 ноември 2020 г.

Най-много вакантни позиции има в София – 4, а във всички останали са по една. Съдебните райони, за които се търси ДСИ, са Айтос, Ардино, Ботевград, Бяла, Велики Преслав, Велико Търново, Видин, Габрово, Девня, Димитровград, Дупница, Елин Пелин, Казанлък, Кула, Левски, Малко Търново, Мездра, Нова Загора, Омуртаг, Панагюрище Пловдив, Раднево, Самоков, Свиленград, Севлиево, Силистра, Сливен, Трън, Трявна, Тутракан, Хасково и Чепеларе.

Участниците в конкурса имат право да кандидатстват за най-много два съдебни района и трябва да ги посочат в заявлението си в поредността, в която желаят да бъдат класирани.

Изискванията за държавен съдебен изпълнител са същите като за магистратите – по чл. 162 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), да има само българско гражданство, да е правоспособен юрист, да не е осъждан на затвор за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, да не дисциплинарно освободен член на Висшия съдебен съвет за накърняване престижа на съдебната власт, да притежава „необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати“ и да не е психичноболен.

Държавните съдебни изпълнители се назначават към съответния районен съд, но са на подчинение на министъра на правосъдието.

Заплатата на ДСИ е 90% от тази на съдия в районен съд. В момента основното възнаграждение на районен съдия в София е 2985 лв., а колегите им в страната – 2681 лв. Това означава, че заплата на ДСИ в столицата е 2686 лв., а в останалите градове – 2413 лв.

След 6 години работа като ДСИ при доказана професионална квалификация и образцово изпълнение на служебните задължения министърът на правосъдието може да му определи и заплата като на окръжен съдия. Това значи, че в София възнаграждението на държавния съдебен изпълнител може да достигне 3308 лв., а в страната – 3058 лв.

Конкурсът за държавни съдебни изпълнители се състои от писмен и устен изпит. А таксата за участие в него е 50 лв.

Желаещите да станат ДСИ ще имат 14-дневен срок от обнародването на заповедта на Ахладова в Държавен вестник, за да подадат заявления за участие в конкурса. След изтичането му министерството ще обяви кои са допуснатите, като тези, при които са открити нередовности в документите, ще имат 7 дни, за да ги оправят, а след две седмици ще бъде обявен окончателният списък с допуснатите.

В заповедта си министър Ахладова е посочила, че конкурсът ще провери познанията на кандидатите по Гражданския процесуален кодекс – Обща част и Част пета „Изпълнително производство“, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Административнопроцесуалния кодекс – Дял пети, Търговския закон, Закона за особените залози, Закона за задълженията и договорите, Закона за собствеността, Правилника за вписванията, Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка и Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

Само кандидатите с оценка поне 4,50 на писмения изпит ще бъдат допуснати до устния. А в класирането за вакантните места ще бъдат включени само изкаралите най-малко 4,00 на устния изпит.

Оценяването ще извърши комисия, която се определя със заповед на министъра на правосъдието. Тя трябва да изготви регламент за провеждането на изпита.

По отношение на ДСИ в закона има едно особено правило (чл. 269 ЗСВ), според което ако има единствен кандидат, който е работил като държавен съдебен изпълнител повече от 5 години, той се назначава на длъжност без конкурс. То не се прилага, ако кандидатът е бил дисциплинарно уволнен.

Конкурсът за ДСИ се очаква от години от правната общност. За съдебноизпълнителната служба към Софийския районен съд конкурс не е имало от 2008 г., а за ДСИ в останалата част на страната – от 2012 г. Като „Лекс“ многократно е писал, има немалко държавни съдебни изпълнители, които са назначени „до конкурс“ и заемат длъжността повече от 5-6 години на това основание.

Заради множество сигнали от читатели за проблема, в началото на годината „Лекс“ постави на Министерството на правосъдието въпроса дали се планира провеждането на конкурс за ДСИ и от там отговориха, че нямат такова намерение.

Това предизвика реакцията на неправителствения сектор и 16 организации, сред които и Асоциацията на държавните съдебни изпълнители, изпратиха официална препоръка (повече за нея виж тук) до тогавашния министър на правосъдието Данаил Кирилов да се проведе конкурс за държавни съдебни изпълнители. Тя беше отправена по реда на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс, която задължава държавния орган, получил подобно предложение, да вземе решение по него най-късно два месеца след постъпването му. Такова обаче не беше оповестено.

С встъпването си на поста новият министър на правосъдието Десислава Ахладова обаче обяви конкурса. Именно тя като заместник-министър проведе тежките конкурси за  нотариуси, съдии по вписванията и синдици, които приключиха през 2019 г.

Leave a Comment