Какво ново се предлага в проекта на ГЕРБ за борба с домашното насилие
26.10.2018  //  By:   //  Актуално  //  No Comment

Домашното насилие, водещо до средни или тежки телесни повреди, да не зависи като деяние от личната тъжба на пострадалия, а да бъде престъпление от общ характер и да се преследва с участието на прокурор. Да се информират засегнатите от домашно насилие в различни случаи, когато насилникът е на свобода, по-сериозни санкции при нарушаване на мерките за закрила и ограничителни заповеди. Да се преследва и психическият тормоз. Да се инкриминира преследването.

Това са основните промени в Наказателния кодекс, затягащи режима срещу домашното насилие, внесени от председателя на парламента Цвета Караянчева, ръководителя на правната комисия Данаил Кирилов (ГЕРБ) и други депутати от мнозинството.

Още при отхвърлянето на Истанбулската конвенция, гарантираща сериозни мерки за защита и подкрепа на жертвите на домашно насилие, управляващите заявиха, че ще въведат предвижданите в международния документ реформи през българското законодателство.

С проекта се допълват квалифицираните състави на убийството и телесните повреди и се предвиждат специфични мерки и правила, когато престъплението е извършено от бивши или настоящи съпрузи. В момента има отделни състави и мерки, когато престъплението е срещу майка, баща, биологично дете, бременна жена, малолетно или непълнолетно дете или човек в безпомощно състояние. В тези квалифицирани състави не са включени случаи на насилствени действия срещу бивши или настоящи съпрузи.

Предвид факта, че домашното насилие в интимните отношения най-вече се проявява под формата на физическо насилие, особено между настоящи и бивши съпрузи, се налага в НК да бъде въведена законова гаранция, че физическото насилие ще бъде по-тежко наказуемо, отбелязват вносителите.

С проекта се предлага промяна в характера на някои престъпления, свързани с насилие, от такива, които се преследват по тъжба на пострадалия, в такива, които са от общ характер. Вече всички случаи на умишлено причиняване на средна или тежка телесна повреда ще се преследват с участието на прокурор и жертвата няма да трябва сама да доказва вината на насилника.

„Голяма част от престъпленията, които се изменят и допълват, обикновено са извършени от интимен партньор, член на семейството или други лица в близкия социален кръг на жертвата. Тази близост често поставя жертвата в трудна ситуация за целите на наказателното преследване. Жертвите на насилие, включително и на домашно насилие, преживяват висока степен на страх, срам и безпомощност с оглед на личната им близост с извършителите, поради което в повечето случаи не успяват да заведат наказателно производство срещу тях“, се отбелязва в мотивите.

До момента много от жертвите на домашно насилие сигнализират, че рядко получават институционално съдействие, проблемите им биват квалифицирани като битови скандали, а жените трябва да осигуряват сами законовата и съдебната си защита.

Промените предвиждат също незабавно информиране на пострадалия със специфични нужди от защита в случаите, когато задържаният извършител на насилието избяга или бъде пуснат на свобода временно или окончателно. До момента жертвата не бива информирана при такива обстоятелства. Предвижда се още в досието по делото да се съхраняват необходимите данни за незабавното уведомяване на жертвите.

Предвиждат се и по-високи санкции при неизпълнение на съдебно решение или на заповед за защита от домашно насилие. В момента много от жертвите на домашно насилие се оплакват, че издадените им мерки за закрила и ограничителни заповеди всъщност на практика са фиктивни и рядко се следи за спазването и прилагането им.

Измененията попълват и редица законови празноти, които оставят сериозни действия, водещи до трайни щети за жертвите извън законовите определения за престъпление. Инкриминират се деяния, чрез които системно се упражнява психическо насилие, от което са „настъпили вредни последици за пострадалия“. Това ще засегне психическия тормоз както в дома, така и извън него – на улицата, на работното място и др.

Психическото насилие се определя като умишлено сериозно засягане на психологическата неприкосновеност на дадено лице чрез принуда или заплаха. То може да бъде упражнявано посредством различни средства и методи, например вербално насилие, крещене, заплахи, тормоз, сплашване, постоянно критикуване, засрамване, порицаване, използване на обидни имена и епитети, присмиване, изолиране на жертвата чрез лишаване от средства за независими дейности, за издръжка или икономическа независимост.

Предвижда се системното упражняване на психическо насилие да се наказва с лишаване от свобода до една година или с пробация, а в случаите, когато престъплението е извършено в условията на домашно насилие, наказанието ще е лишаване от свобода до пет години.

С промените се допълват квалифициращи състави специално за домашното насилие към други престъпления. Например ще има специфични наказания и мерки, когато става дума за подпомагане и склоняване на другиго към самоубийство, отвличане, противозаконно лишаване от свобода, принуда, извършени в условията на домашно насилие.

Попълва се и друга непълнота – липсата на текстове, по които да се наказва преследването и следенето на хора. С измененията се инкриминират всички форми на системно преследване, като ще се наказва с лишаване от свобода до една година или с пробация онзи, който системно преследва другиго с цел да възбуди у него страх за безопасността му или тази на неговите близки. Подобно на психическото насилие, преследването също е уредено като престъпление на системно извършване. Отново в случаите на домашно насилие лишаването от свобода може да е до пет години.

Въпреки че Наказателният кодекс криминализира принудителните бракове, той все пак не предвижда наказателна отговорност в случаите на преминаване на лицето извън територията на страната с цел принудително встъпване в брак или заживяване на съпружески начала с другиго. С промените се осигурява закрила за потенциалните жертви на принудителни бракове, които може да бъдат задължени от техните семейства да напуснат страната, за да встъпят в брак.

About the Author :

Leave a reply